การสอนที่ดีนั้นมิใช่หมายเพียงแค่เทคนิคการสอน แต่การสอนที่ดีจะต้องออกมาจากอัตลักษณ์และจรรยาบรรณของความเป็นครู จากภายในจิตใจของผู้ที่รักในอาชีพครูและเสียสละได้เพื่อนักเรียนและโรงเรียน สิ่งที่เราต้องการในตัวครู คือ ความเป็นครูด้วยหัวใจ (A teacher at heart) ( Palmer, 1998)------------... เด็กๆจะให้ความสนใจและจะรอคอยเวลาที่จะได้ร้องเพลงและร้องเพลงประกอบการแสดงลีลาท่าทางตามเนื้อเพลง โดยเฉพาะในระยะแรกที่เด็กตัวน้อยๆ จะต้องจากบ้าน จากพ่อแม่ และบุคคลที่คุ้นเคย ต้องมาพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งสถานที่และบุคคลรอบข้างที่ไม่คุ้นเคย เด็กเหล่านี้จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็กในโรงเรียนศูนย์เด็ก------------... การดำเนินชีวิตดูจะไม่แตกต่างอะไรไปจากเครื่องจักรที่ทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ ถ้ามีกระแสสังคมว่า ตรงไหนดี ตรงไหนงาม ก็เห็นคล้อยตามกระแสไปจนลืมใช้สติพิจารณาไตร่ตรองว่า สิ่งที่กระแสสังคมนิยมหรือเห็นว่า ถูกต้อง ดีงาม เป็นความสุขด้วยหรือไม่...------------จะเห็นได้ว่าทักษะในการสำรวจ เก็บรวบรวม และสื่อสารข้อมูลมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อการดำรงชีวิตของมนุษย์ นอกจากนั้น การสำรวจในบางครั้งอาจส่งผลให้ผู้สำรวจเกิดปัญหาหรือข้อสงสัยอันอาจนำไปสู่การตั้งคำถามในเชิงวิทยาศาสตร์ได้ แต่ใครจะเชื่อบ้างว่า เพียงแค่ดอกไม้ไม่กี่ดอกในแจกันจะส่งผลให้เด็กๆ กลายเป็นนักสำรวจน้อยไปได้


 04/12/61 ตารางกิจกรรมเดือน ธันวาคม 2561
12/11/61 รายชื่อนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปีการศึกษา25...
01/11/61 ตารางกิจกรรมเดือน พฤศจิกายน 2561
03/10/61 ตารางกิจกรรม เดือนตุลาคม ประจำปีการศึกษา 2561...
18/09/61 กำหนดการนิทรรศการ LAOR PLUS ละอออุทิศ โรงเร...
04/09/61 ตารางกิจกรรม เดือนกันยายน ประจำปีการศึกษา 256...
30/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรย...
30/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศขอเชิญชวนเข้ารับฟังการบรรย...
24/08/61 โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ เปิดรับสมัครนักเรียนประจำป...
 

ก่อน พ.ศ. 2482 การอนุบาลศึกษาของไทยยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลาย เพราะมีโรงเรียนเอกชนเพียง 2 แห่ง ที่จัดสอนระดับชั้นอนุบาล คือ โรงเรียนมาแตร์เดอี และ โรงเรียนวัฒนาวิทยาลัย แต่ก็ยังไม่ได้สอนเต็มรูปแบบ การจัดการศึกษาระดับอนุบาลของมาดามมอนเตสเซอรี่เน้นเพียงการให้เด็กร้องเพลง เล่น และ แสดงภาพประกอบตัวอักษรเท่านั้น


เมื่อหม่อมเจ้ารัชฎาภิเษก โสณกุล อธิบดีกรม ศึกษาธิการ ซึ่งเป็นเพียง กรมเดียวของกระทรวงศึกษาธิการ (กระทรวงธรรมการ) ในขณะนั้นได้เล็ง เห็นว่าการอนุบาลมีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับ การพัฒนาเด็ก จึงมีนโยบาย ที่จะจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาลของรัฐขึ้น โดยในปี พ.ศ. 2482 กระทรวง ศึกษาธิการได้แต่งตั้งกรรมการ 3 คน เพื่อพิจารณาจัดตั้ง โรงเรียนอนุบาล เต็มรูปแบบขึ้น เรียกว่า "กรรมการจัดโครงการโรงเรียนอนุบาล"
พิธีแจกดาวเด็กดี "ความขยัน" ประจำปีการศึกษา 2561

 


ละอออุทิศ Reality Show
 

แผนผังเว็บไซต์

หน้าแแรก
ข่าว... ละอออุทิศ
คลังภาพกิจกรรม
SDIB ละอออุทิศ Reality Show
eDLRU การใช้สื่อสำหรับการศึกษา

กว่าจะเป็น... ละอออุทิศ
ประวัติงานการศึกษาพิเศษ
รอบรั้ว...ละออ
ละอออุทิศ นครนายก
ละอออุทิศ ลำปาง

ติดต่อละอออุทิศ

วิสัยทัศน์ หลักสูตร
ฝ่ายปฐมวัย
ฝ่ายประถมศึกษา
ฝ่ายการศึกษาพิเศษ


สมัครเรียน
ปฐมวัยและประถมศึกษา
การศึกษาพิเศษ

ฝ่ายบริหารและครู
คณะผู้บริหาร
ครูฝ่ายปฐมวัย
ครูฝ่ายประถมศึกษา
ครูฝ่ายการศึกษาพิเศษ

ทะเบียนวัดและประเมินผล
จำนวนนักเรียน

งานวิจัย/บทความ
แนวคิดการพัฒนาหลักสูตร
การประดิษฐ์ของเล่น
บทความสื่อ
รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ
สื่อธรรมชาติ
การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน
เลี้ยงลูกอย่างไร "ให้คิดเป็น" ?
บทความอื่นๆ ...Plungins
Links
Shortcuts
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต : สารานุกรมวิกิพีเดีย
Google Map : Yahoo! : Hotmail : Live
SiamDic : Babylon Dictionary :Google
YouTube : PBSkids : 4share : Multiply : discovery
National Geographic : NASA kids' CLUB :
Orisinal
Cartoonnetwork : Barbie Disney : Miniclips
Adobe Reader : Adobe Flash Player
Adobe Shockwave Player : QuickTime Player
Real Player