โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 

ฝ่ายวิชาการระดับประถม โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School

ฝ่ายวิชาการ

ฝ่ายงานอื่นๆ

ครูประจำชั้น

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๑

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๒

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๓

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๔

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕

ครูประจำชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖

ครูกลุ่มสาระการเรียนรู้

วิชาภาษาไทย

วิชาคณิตศาสตร์

วิชาวิทยาศาสตร์

วิชาศิลปะ ดนตรี นาฎศิลป์

วิชาภาษาต่างประเทศ

วิชาสังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

วิชาสุขศึกษา และพลศึกษา

วิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยี่

เพิ่มเติมอ่าน เขียน สะท้อนคิด