โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 

 
             โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต  เป็นโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาภายใต้การดูแลของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครเขต 1  จึงได้นำกรอบหลักสูตรระดับท้องถิ่น  ซึ่งประกอบด้วยเป้าหมาย จุดเน้น  สาระการเรียนรู้ท้องถิ่นและการประเมินคุณภาพผู้เรียนเป็นกรอบแนวทางในการพัฒนาสู่หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ   และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดเป้าหมาย จุดเน้น  ในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านวิชาการในวิชาคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์  แก้ปัญหา  คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  มีคุณธรรม  จริยธรรมและมีความเป็นประชาธิปไตย  สนองความต้องการของผู้ปกครองและสอดคล้องกับหลักสูตรท้องถิ่นเขตพื้นที่การศึกษากรุงเทพมหานครและหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551

 

วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ
สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน
คุณลักษณะอันพึงประสงค์
โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา
กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
1. กิจกรรมแนะแนว
2. กิจกรรมนักเรียน
3. กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน
เกณฑ์การจบหลักสูตร

 

 

  วิสัยทัศน์หลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศได้กำหนดวิสัยทัศน์ของหลักสูตรสถานศึกษาไว้ดังนี้

“หลักสูตรสถานศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีพัฒนาการทุกด้านอย่างสมบูรณ์ทั้งทางด้านร่างกาย  ด้านความรู้  คุณธรรม  มีความยึดมั่นในระบอบประชาธิปไตยในระบอบการปกครองที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข  มีทักษะในการคิดวิเคราะห์  สังเคราะห์ แก้ปัญหา คิดสร้างสรรค์  คิดอย่างมีวิจารณญาณ  รักการเรียนรู้แสวงหาความรู้ด้วยตนเองมีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์  ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยีและมีเจตคติที่ดีต่อการศึกษาและประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต”

 

 

สมรรถนะสำคัญของผู้เรียน


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  มุ่งพัฒนาผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่สำคัญ 5 ประการ ดังนี้


1.  ความสามารถในการสื่อสาร  ผู้เรียนมีความสามารถในทักษะการสื่อสารการพูด การเขียน การฟัง จับใจความได้  ใช้ภาษาในการถ่ายทอดความคิด  ความรู้  ความเข้าใจ ความรู้สึก  ความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารรู้จักเลือกรับหรือไม่รับข้อมูลข่าวสารอย่างมีเหตุผลและถูกต้อง  ตลอดจนสามารถเลือกใช้วิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพโดยคำนึงถึงผลกระทบที่มีต่อตนเองและสังคม

2.  ความสามารถในการคิด  ผู้เรียนมีความสามารถในการคิดวิเคราะห์  คิดสังเคราะห์ ความสามารถในการคิดอย่างสร้างสรรค์  คิดนอกกรอบ  การคิดอย่างมีวิจารณญาณ   ผู้เรียนสามารถคิดด้วยความรอบคอบสมเหตุผลโดยใช้ข้อมูลเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจ  สามารถคิดอย่างเป็นระบบ ผู้เรียนมีเป้าหมาย จุดเน้นในการคิด จำแนกความคิดเป็นด้าน ๆ นำไปสู่การสร้างองค์ความรู้และใช้เป็นสารสนเทศเพื่อการตัดสินใจ

3.  ความสามารถในการแก้ปัญหา  ผู้เรียนมีความสามารถในการแก้ปัญหาและอุปสรรคต่างๆได้อย่างถูกต้องเหมาะสมบนพื้นฐานของหลักเหตุผล คุณธรรมและใช้ข้อมูลสารสนเทศที่เชื่อถือได้โดยใช้กระบวนการสถานการณ์ปัญหากระตุ้นให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้และแสวงหาความรู้ เพื่อนำมาแก้ปัญหา  สามารถทำให้ผู้เรียนนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือในการจัดการปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพ ช่วยพัฒนาความสามารถในการแก้ปัญหาการใช้เหตุผลในการคิดวิเคราะห์และตัดสินใจที่มีประสิทธิภาพ

4.  ความสามารถในการใช้ทักษะชีวิต  เป็นความสามารถของผู้เรียนที่นำทักษะกระบวนการต่าง ๆ  ไปใช้ในการดำเนินชีวิตประจำวันสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นโดยต้องอาศัยทักษะการคิด  การตัดสินใจ  การแก้ปัญหา  การคิดอย่างมีวิจารณญาณความคิดสร้างสรรค์และทักษะการสื่อสารอย่างมีประสิทธิภาพ  ทักษะการสร้างสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะการตระหนักรู้ในตน  ทักษะการเข้าใจผู้อื่น  ทักษะการจัดการกับอารมณ์และทักษะการจัดการกับความเครียด  เพื่อให้ผู้เรียนสามารถเผชิญสถานการณ์ต่าง ๆ  โดยปรับตัวให้ทันกับการเปลี่ยนแปลงของสังคมสภาพแวดล้อมและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข

5.  ความสามารถในการใช้เทคโนโลยี  ผู้เรียนมีความสามารถในการเลือกใช้เทคโนโลยีด้านต่าง ๆ  และมีทักษะกระบวนการทางเทคโนโลยีเพื่อพัฒนาด้านการเรียนรู้ สื่อสาร แก้ปัญหาอย่างถูกต้องเหมาะสมมีคุณธรรม จริยธรรมเพื่อพัฒนาตนเองและสังคม

 


คุณลักษณะอันพึงประสงค์


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ มีนโยบายที่จะส่งเสริมให้ผู้เรียนมีคุณธรรม  จริยธรรม  และมีคุณลักษณะที่พึงประสงค์ตามที่หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดไว้  8 ประการ  และโรงเรียนได้เพิ่มคุณลักษณะอันพึงประสงค์อีก 1  คุณลักษณะ เป็นคุณลักษณะข้อที่ 9  ทั้งนี้เพื่อปลูกฝังให้ผู้เรียนเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์  เป็นคนดีและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุขและเป็นพลเมืองดีของประเทศไทย

ดังนั้นหลักสูตรโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จึงกำหนดคุณลักษณะที่พึงประสงค์  ดังนี้

1.  รักชาติ  ศาสน์  กษัตริย์     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นพลเมืองที่ดีของชาติ    ธำรงไว้ซึ่งความเป็นชาติไทย  ศรัทธายึดมั่นและปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่ตนนับถืออย่างสม่ำเสมอและเป็นแบบอย่างที่ดีเคารพเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์

2.  ซื่อสัตย์ สุจริต     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศประพฤติปฏิบัติต่อตนเอง และผู้อื่นด้วยความซื่อสัตย์ ทั้งกาย วาจา  เช่น ไม่ลักขโมย  ไม่พูดปด  ไม่ลอกการบ้าน เป็นต้น

3.  มีวินัย     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศปฏิบัติตามข้อตกลง กฎเกณฑ์ ระเบียบข้อบังคับของครอบครัว โรงเรียน สังคม และมีวินัยในตนเอง

4.  ใฝ่เรียนรู้     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศตั้งใจเพียรพยายามในการเรียนรู้ เข้าร่วมกิจกรรมการเรียนและแสวงหาความรู้จากแหล่งเรียนรู้ต่าง ๆ  ทั้งภายในภายนอกโรงเรียน ด้วยการเลือกใช้สื่ออย่างเหมาะสม สรุปเป็นองค์ความรู้และสามารถนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้

5.  อยู่อย่างพอเพียง     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศแสดงออกถึงการดำเนินชีวิตอย่างพอประมาณ มีเหตุผลรอบคอบ มีคุณธรรม  มีภูมิคุ้มกันในตัวที่ดี และปรับตัวอยู่ในสังคมได้อย่างมีความสุข

6.  มุ่งมั่นในการทำงาน     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีความรักศรัทธาในการทำงาน  รับผิดชอบในการปฏิบัติหน้าที่การงานและทำงานด้วยความเพียรพยายาม อดทนเพื่อให้งานสำเร็จตามเป้าหมาย

7.  รักความเป็นไทย     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศรู้จักขนบธรรมเนียมประเพณี ศิลปะ วัฒนธรรมไทย   มีความกตัญญูกตเวที  เห็นคุณค่า  และใช้ภาษาไทยในการสื่อสารอย่างถูกต้อง และอนุรักษ์สืบทอดภูมิปัญญาไทย

8.  จิตสาธารณะ     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีลักษณะเป็นผู้ให้ช่วยเหลือเพื่อน ๆ  ผู้อื่นด้วยความเต็มใจ หรืออาสาโดยไม่หวังผลตอบแทน เช่น ช่วยเหลือเพื่อนๆ ที่เป็นเด็กพิเศษ และคนอื่น ๆ  ที่ต้องการความช่วยเหลือ ทั้งกำลังกาย  กำลังใจ  กำลังสติปัญญา

9.  มีความเชื่อมั่นในตนเองและกล้าแสดงออก     นักเรียนโรงเรียนสาธิตละอออุทิศมีคุณลักษณะเชื่อมั่นในตนเอง  กล้าพูด  กล้าถาม  กล้าคิด  มีความเป็นตัวของตัวเอง และกล้าแสดงออกอย่างเหมาะสมตามหลักคุณธรรม จริยธรรม

 

 

   โครงสร้างหลักสูตรสถานศึกษา


          หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ได้กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนพื้นฐานใน 8 กลุ่มสาระการเรียนรู้ และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ปีละไม่เกิน 1,000 ชั่วโมง  โดยให้สถานศึกษาสามารถเพิ่มเติมเวลาเรียนได้ตามความพร้อมและจุดเน้นสามารถปรับให้เหมาะสมกับบริบทของสถานศึกษา

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้กำหนดจุดเน้นในการพัฒนาผู้เรียนให้มีความเป็นเลิศทางด้านคณิตศาสตร์  วิทยาศาสตร์ ภาษาอังกฤษ  เทคโนโลยี และมีทักษะความสามารถในการคิดเป็น  จึงได้เพิ่มเวลาเรียนในบางกลุ่มสาระการเรียนรู้เพื่อพัฒนาผู้เรียนให้บรรลุเป้าหมายตามจุดเน้นและวิสัยทัศน์ของหลักสูตร กลุ่มสาระฯ ที่เพิ่มเวลาเรียนมีดังนี้

กลุ่มสาระฯ วิทยาศาสตร์  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ชั้นประถมฯ 1-3 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40  ชั่วโมง/ปี   ชั้นประถมฯ 4-6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ  40 ชั่วโมง/ปี)

กลุ่มสาระฯ สังคม ศาสนา และวัฒนธรรม  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ชั้นประถมฯ 1-6 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40  ชั่วโมง/ปี )

กลุ่มสาระฯ ภาษาต่างประเทศ   (ภาษาอังกฤษ)   ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 6 (ชั้นประถมฯ 1-6  เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 120  ชั่วโมง/ปี )

กลุ่มสาระฯ การงานอาชีพและเทคโนโลยี  ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3  (ชั้นประถมฯ 1-3 เพิ่มเวลาเรียนชั้นละ 40  ชั่วโมง/ปี )

 

 

  โครงสร้างเวลาเรียนหลักสูตรสถานศึกษา


กำหนดกรอบโครงสร้างเวลาเรียนดังนี้


กลุ่มสาระการเรียนรู้ / กิจกรรม

ระดับประถมศึกษา

กลุ่มสาระการเรียนรู้

ป.1

ป.2

ป.3

ป.4

ป.5

ป.6

   ภาษาไทย

200

200

200

160

160

160

   คณิตศาสตร์

200

200

200

160

160

160

   วิทยาศาสตร์

120

120

120

160

160

160

   สังคมศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม

สังคมศึกษา
ประวัติศาสตร์

 

80
40

 

80
40

 

80
40

 

80
40

 

80
40

 

80
40

   สุขศึกษาและพลศึกษา

80

80

80

80

80

80

   ศิลปะ

80

80

80

80

80

80

   การงานอาชีพและเทคโนโลยี

80

80

80

80

80

80

   ภาษาต่างประเทศ

160

160

160

200

200

200

   รวมเวลาเรียน (พื้นฐาน)

 

 

 

 

 

 

   รายวิชาเพิ่มเติม

80

80

80

80

80

80

   กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
กิจกรรมแนะแนว

กิจกรรมนักเรียน
          ลูกเสือ/เนตรนารี
          ชุมนุม


กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์


40


40
30

10


40


40
30

10


40


40
30

10


40


40
30

10


40


40
30

10


40


40
30

10

รวมเวลาเรียนทั้งหมด

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

1,240

            หมายเหตุ :  เวลาเรียน คาบละ 50 นาที

 

  กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช 2551  ได้กำหนดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับโรงเรียนดำเนินการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนโดยจุดมุ่งหมายของการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  เพื่อมุ่งให้ผู้เรียนได้พัฒนาตนเองตามศักยภาพ พัฒนาอย่างรอบด้านเพื่อความเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์ ทั้งร่างกาย  สติปัญญา  อารมณ์และสังคม  เสริมสร้างให้เป็นผู้มีศีลธรรม  จริยธรรม  มีระเบียบวินัย  ปลูกฝังและสร้างจิตสำนึกของการทำประโยชน์เพื่อสังคม  สามารถจัดการตนเองได้ และอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุข 


เป้าหมายในการจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน


 • ผู้เรียนได้ประสบการณ์ที่หลากหลาย เกิดความรู้ ความชำนาญทั้งวิชาการและวิชาชีพอย่างกว้างขวา

 • ผู้เรียนค้นพบความสนใจ ความถนัด และพัฒนาความสามารถพิเศษเฉพาะตัว มองเห็นช่องทางในการสร้างงานอาชีพในอนาคตได้เหมาะสมกับตนเอง

 • ผู้เรียนเห็นคุณค่าขององค์ความรู้ต่าง ๆ สามารถนำความรู้และประสบการณ์ไปใช้ในการพัฒนาตนเองและประกอบสัมมาชีพ

 • ผู้เรียนพัฒนาบุคลิกภาพ เจตคติ ค่านิยม ในการดำเนินชีวิตและเสริมสร้างศีลธรรม จริยธรรม

 • ผู้เรียนมีจิตสำนึกและทำประโยชน์เพื่อสังคมและประเทศชาติ

 

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนมีหลักการจัดการดังนี้


 1.  กำหนดวัตถุประสงค์และแนวปฏิบัติที่ชัดเจนเป็นรูปธรรม

 2. จัดให้เหมาะสมกับวัย วุฒิภาวะ ความสนใจ ความถนัดและความสามารถของผู้เรียน

 3. บูรณาการวิชาการกับชีวิตจริงให้ผู้เรียนได้ตระหนักถึงความสำคัญของการเรียนรู้ตลอดชีวิต

 4. ใช้กระบวนการการกลุ่มในการจัดประสบการณ์เรียนรู้  ฝึกให้คิดวิเคราะห์  สร้างสรรค์จินตนาการที่เป็นประโยชน์และสัมพันธ์กับชีวิตในแต่ละช่วงวัยอย่างต่อเนื่อง

 5. จำนวนสมาชิกมีความเหมาะสมกับลักษณะของกิจกรรม

 6. มีการกำหนดเวลาในการจัดกิจกรรมให้เหมาะสม สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ และเป้าหมายของสถานศึกษา

 7. ผู้เรียนเป็นผู้ดำเนินการ มีครูเป็นที่ปรึกษา

 8. ยึดหลักการมีส่วนร่วมโดยเปิดโอกาสให้ครู  พ่อแม่ ผู้ปกครอง ชุมชน องค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม

 9. มีการประเมินผลการจัดกิจกรรม โดยวิธีการที่หลากหลาย และสอดคล้องกับกิจกรรมอย่างเป็นระบบและต่อเนื่อง โดยถือว่าเป็นเกณฑ์ประเมินของการผ่านช่วงชั้นเรียน


 

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน โดยแบ่งออกเป็น 3 ลักษณะดังนี้

1. กิจกรรมแนะแนว 

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนาความสามารถของนักเรียน ให้เหมาะสมตามความแตกต่างระหว่างบุคคล  สามารถค้นพบและพัฒนาศักยภาพ เห็นคุณค่า รู้จักตนเอง เสริมสร้างสภาวะทางอารมณ์  การเรียนรู้เชิงพหุปัญญา  และการสร้างสัมพันธภาพที่ดี มีการวางแผนชีวิตทั้งด้านการเรียนและอาชีพ  สามารถปรับตัวได้อย่างเหมาะสม  นอกจากนี้ยังช่วยให้ครูรู้จักและเข้าใจนักเรียนมากยิ่งขึ้น  เป็นกิจกรรมที่ช่วยเหลือและให้คำปรึกษาแก่ผู้ปกครองในการมีส่วนร่วมในการพัฒนาผู้เรียน

แนวทางการจัดกิจกรรมแนะแนว

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมการแนะแนวตามหลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน คือ การแนะแนวที่มุ่งให้นักเรียนทุกคนมีช่วงชีวิตที่มีคุณภาพและสังคมที่ดี ใช้ชีวิตอย่างพอเพียงและมีความสุข  โดยมีรูปแบบในการจัดกิจกรรมเพื่อช่วยเหลือและพัฒนานักเรียนสามารถแบ่งเป็น 2 รูปแบบ ได้แก่
1. การจัดกิจกรรม  ด้วยกระบวนการทางจิตวิทยาให้แก่นักเรียนทั้งเป็นรายบุคคลและเป็นกลุ่มเพื่อให้รู้จักนักเรียนมากขึ้น และส่งเสริมป้องกันปัญหาของนักเรียนทุกคน  การจัดกิจกรรมจะจัดในห้องเรียนโดยมีบรรยากาศที่เป็นกันเอง และนักเรียนทุกคนมีส่วนร่วมในการจัดกิจกรรม
2. การจัดบริการ โดยมีครูแนะแนวเป็นผู้ให้บริการข้อมูลข่าวสารสารสนเทศที่จำเป็นและทันสมัยทั้งด้านการศึกษา อาชีพ และการพัฒนาบุคลิกภาพ เพื่อให้นักเรียนได้สำรวจตนเองและรู้จักตนเองในทุกด้าน  สามารถตัดสินใจและแก้ปัญหาด้วยตนเอง  ตลอดจนช่วยเหลือแก้ไขและฝึกประสบการณ์ที่เหมาะสมสำหรับนักเรีนได้ใช้เป็นแนวทางในการวางแผนการศึกษาและการดำเนินชีวิตต่อไปในอนาคต

 


2. กิจกรรมนักเรียน

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้มีระเบียบวินัย เป็นผู้นำและผู้ตามที่ดี  มีความรับผิดชอบ  สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นให้สำเร็จลุล่วง  การรู้จักแก้ปัญหา  การตัดสินใจที่เหมาะสม  ความมีเหตุผล  การช่วยเหลือแบ่งปันกัน  โดยจัดให้สอดคล้องกับความสามารถ ความถนัดและความสนใจของผู้เรียนให้ได้ปฏิบัติด้วยตนเองในทุกขั้นตอน  ได้แก่  การศึกษาวิเคราะห์วางแผน  ปฏิบัติตามแผน  ประเมินและปรับปรุงการทำงาน  เน้นการทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม  ตามความเหมาะสมและสอดคล้องกับวุฒิภาวะของผู้เรียน  บริบทของสถานศึกษา กิจกรรมนักเรียนประกอบด้วย

2.1   กิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี   40 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา

แนวทางการจัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี

โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ จัดกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่มุ่งปลูกฝังระเบียบวินัย กฏเกณฑ์ เพื่อการอยู่ร่วมกันในสภาพชีวิตต่าง ๆ  นำไปสู่พื้นฐานการทำประโยชน์ให้แก่สังคม  และวิถีชีวิตในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข  ซึ่งกระบวนการจัดเป็นไปตามข้อกำหนดของคณะกรรมการลูกเสือแห่งชาติ  ผู้เรียนได้ค้นพบและใช้ศักยภาพที่มีในตนเองอย่างเต็มที่เลือกตัดสินใจได้อย่างมีเหตุผลเหมาะสมกับตนเอง  เน้นการเสริมสร้างทักษะชีวิต  วุฒิภาวะทางอารมณ์  ศีลธรรม และจริยธรรม  รู้จักสัมพันธภาพที่ดีเพื่อปรับตัวเข้ากับบุคคลและสถานการณ์ต่าง ๆ  ได้อย่างดีและมีความสุข  การจัดการเรียนการสอนกิจกรรมลูกเสือ – เนตรนารี  มีทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ   การสอนภาคทฤษฎี  เช่น  ประวัติของลอร์ด  เบเดน - โพเอลล์     พระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเก้าเจ้าอยู่หัว  วิวัฒนาการของขบวนการลูกเสือโลกและลูกเสือไทย  การสอนภาคปฏิบัติ  เช่นการทำความเคารพ การแสดงรหัส  การจับมือซ้าน  และคติพจน์ของลูกเสือ – เนตรนารี  ระเบียบแถว  คำปฏิญาณและกฎของลูกเสือ – เนตรนารี

การดำเนินกิจกรรม

1.  แบ่งจำนวนครั้งในการประชุมกอง  ตลอดจนการจัดหน่วยการเรียนรู้ให้มีความเหมาะสมกับปรัชญา เป้าหมาย และสภาพของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ

2.  จัดกิจกรรมที่เน้นสร้างประสบการณ์ของกระบวนการกลุ่มเพื่อฝึกให้ ลูกเสือ – เนตรนารี มีความมั่นใจ กล้าที่จะแสดงออก และมีความสามารถในการช่วยเหลือตนเอง

3.  จัดกิจกรรมที่สร้างประสบการณ์ ลูกเสือ – เนตรนารี ได้รับประสบการณ์ในการใช้ชีวิตกลางแจ้ง โดยเฉพาะการเข้าค่ายพักแรม  ซึ่งถือว่าเป็นหัวใจสำคัญของกิจกรรม ลูกเสือ – เนตรนารี ดังนี้

-  ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปที่ 1 – 3    เข้าค่ายกลางวัน 1 วันต่อ ปีการศึกษา

- ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปที่ 4   เข้าค่ายพักแรม 2 วัน 1 คืนต่อ     ปีการศึกษา

-  ลูกเสือ – เนตรนารีสำรองชั้นประถมศึกษาปที่ 5 – 6 เข้าค่ายพักแรม 3 วัน 2 คืนต่อปีการศึกษา

4.  ให้ลูกเสือ – เนตรนารี รับทราบผลการวัดและประเมินผลทุกครั้ง  เพื่อให้สามารถปรับปรุงแก้ไขตนเองให้ดีตามลำดับยิ่งขึ้น

 

 

2.2  กิจกรรมชุมนุม  นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมชุมนุม 30 ชั่วโมงต่อปีการศึกษาระดับประถมศึกษา 15  ชั่วโมงต่อภาคเรียน


แนวทางการจัดกิจกรรมชุมนุม


โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ  จัดกิจกรรมชุมนุมที่มีความหลากหลาย  ให้นักเรียนได้เลือกกิจกรรมที่ตนเองมีความถนัด  และมีความสนใจ  แต่ละชุมนุมรับนักเรียนประมาณ 15 – 20 คน  ดังนี้

1. ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 มีชุมนุมให้เลือก 15 ชุมนุม ได้แก่

1.1  เพลิดเพลินกับภาษาไทย
1.2  แอโรบิค
1.3  ห้องสมุด
1.4  ขนมไทย
1.5  เชียร์ลีดเดอร์
1.6  หมากกระดาน
1.7  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
1.8  English for kids
1.9   ฟุตซอล
1.10  ศิลป์ละออ
1.11  วิทย์คิดสนุก
1.12  ดนตรีขับร้อง
1.13  ปิงปอง

 

 

2.  ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 – 6 มีชุมนุมให้เลือก 12 ชุมนุม ได้แก่

2.1  พัฒนาศักยภาพสู่ความเป็นเลิศทางวิชาการ
- คณิตศาสตร์
- ภาษาไทย
- วิทยาศาสตร์
2.2  Photograph Junior
2.3  ห้องสมุด
2.4  ขนมไทย
2.5  รักษ์ภาษาไทย
2.6  ดนตรีและขับร้อง
2.7  หมากกระดาน
2.8  ฟุตซอล
2.9  ปิงปอง
2.10  ศิลป์ละออ
2.11  รอบรู้วิทยาศาสตร์
2.12  นาฏศิลป์
2.13  Living Life

 

 

3.  กิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณประโยชน์

เป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมและพัฒนานักเรียนให้รู้จักการบำเพ็ญตนเพื่อสาธารณะประโยชน์  โดยมุ่งให้นักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ทั้งภายในและภายนอกโรงเรียน

นักเรียนทุกคนต้องเข้าร่วมกิจกรรมเพื่อสังคมและสาธารณะประโยชน์ 10 ชั่วโมงต่อปีการศึกษา ระดับประถมศึกษา  5  ชั่วโมงต่อภาคเรียน

แนวทางการจัดกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์

ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 -3 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอนแทน  เป็นการช่วยเหลือครอบครัว โรงเรียน เช่น การช่วยเหลือพ่อแม่ทำงานบ้าน  กิจกรรมแห่เทียนพรรษา และในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 -6 ส่งเสริมให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอนแทนชุมชนและสังคม  การช่วยเหลือครอบครัว  โรงเรียน ชุมชน และสังคม  เช่น กิจกรรมบริจาคสิ่งของเพื่อช่วยผู้ประสบภัยน้ำท่วม กิจกรรม “La-or for soc”

แนวทางการประเมินผลการประเมินผลกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

การตัดสินผลการเรียนในกลุ่มกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้กำหนดผลการประเมินเป็น “ผ” และ “มผ”  “ผ”  หมายถึง ผ่านการประเมิน  และ “มผ”  หมายถึง ไม่ผ่านการประเมิน โดยกำหนดแนวทางในการประเมินไว้ดังนี้


 • นักเรียนต้องเข้าร่วมกิจกรรมไม่ต่ำกว่าร้อยละ 80 ของเวลาเรียนทั้งหมด
 • นักเรียนต้องผ่านการประเมินกิจกรรมตามรายจุดประสงค์ของแต่ละกิจกรรม

 


เกณฑ์การจบหลักสูตร


            หลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน พุทธศักราช  2551  ได้กำหนดการแนวปฏิบัติการจัดและประเมินผลการเรียนรู้  ในการจบหลักสูตรการศึกษาระดับประถมศึกษา  โดยกำหนดให้ผู้เรียนมีผลการเรียนรู้ 8 กลุ่มสาระ  ตามความสามารถในการอ่าน  คิดวิเคราะห์และเขียน  คุณลักษณะที่พึงประสงค์และเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน  โรงเรียนจึงได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษาของผู้เรียนระดับประถมศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศให้สอดคล้องกับเกณฑ์การจบการศึกษาระดับประถมศึกษาของหลักสูตรแกนกลางฯ  โดยโรงเรียนสาธิตได้กำหนดเกณฑ์การจบการศึกษา ดังนี้

1.  เรียนรายวิชารายวิชาพื้นฐาน  จำนวน  6,240  ชั่วโมง และรายวิชาเพิ่มเติม  จำนวน.480 ชั่วโมง  และมีผลการประเมินรายวิชาพื้นฐานฝ่านทุกรายวิชา (ตามเกณฑ์ที่โรงเรียนกำหนด)

2.  ผู้เรียนมีผลการประเมินอ่าน  คิด  วิเคราะห์ และเขียน ระดับ “ผ่าน”  ขึ้นไป

3.  ผู้เรียนมีผลการประเมินคุณลักษณะอันพึงประสงค์ ระดับ “ผ่าน” ขึ้นไป

4. ผู้เรียนเข้าร่วมกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและได้รับการตัดสินผลการเรียน “ผ่าน” ทุกกิจกรรม