โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 
บทความ/งานวิจัย โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School

หากคิดที่จะเป็นครูิ


เล่นแบบไทยสุขใจกับธรรมชาติ


แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง


การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ


บทความสื่อ: ประโยชน์ของนิทาน เพลง คำคล้องจอง


รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ : การศึกษาปฐมวัย (Model of Excellence Center: Early Childhood Education)


สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชน พัฒนาเด็กได้มากกว่าที่คิด


การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน ( PORTFOLIO ASSESSMENT )


เลี้ยงลูกอย่างไร "ให้คิดเป็น" ?


ละอออุทิศกับวิถีทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย


การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5


นักสำรวจน้อย : การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ภาค 2)


คุณพ่อคุณแม่... เปิดโอกาสให้หนูได้เรียนรู้ด้วยตนเองบ้าง


กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับความสุขใจของเด็กปฐมวัยละอออุทิศรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ : การศึกษาปฐมวัย
(Model of Excellence Center: Early Childhood Education)


โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล, ดร. สุชาดา โทผล, ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน

 

อัตลักษณ์หนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ ด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโดดเด่น และเป็นลักษณะเฉพาะตัวของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาช้านาน ความเป็นอัตลักษณ์ (Identity & Unique) นี้หากไม่ได้รับการพัฒนาในสังคมที่ก้าวหน้าและแข่งขันแล้วนั้น อัตลักษณ์นี้ก็จะกลายเป็นอดีตของสวนดุสิตไปในเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงได้ถูกกำหนดขึ้นและต้องได้รับการยอมรับจากบุคลากรที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติ มิใช่เป็นเพียงข้อมูลตัวหนังสือที่อยู่ในกระดาษเท่านั้น การให้รายละเอียดหรือเรียกว่า การย่อยข้อมูลนั้น ถือเป็นสูตรสำเร็จของความเป็นเลิศ เพราะการแจกแจงรูปแบบและกระบวนการภายใต้บริบทของสวนดุสิต คณะครุศาสตร์ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นับเป็นการพัฒนารูปแบบของศูนย์ความเป็นเลิศ ซึ่งจำแนกได้เป็น 4 กลุ่ม กล่าวคือ ปัจจัยนำเข้า (Input) กิจกรรม (Activities) ปัจจัยผลผลิต (Output และ Outcome)

1. ปัจจัยนำเข้า (Input) แม้มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตที่ได้รับการจัดตั้งขึ้นในครั้งแรก ในฐานะโรงเรียนการเรือนแห่งแรกในประเทศไทย ที่มีจุดมุ่งหมายเพื่อฝึกอบรมการบ้านการเรือนสำหรับสตรี ตลอดจนฝึกสอนหลักสูตรอบรมครูการเรือนเพื่อออกไปเป็นครูการเรือน แต่โรงเรียนอนุบาลของรัฐแห่งแรกก็ได้ถูกจัดตั้งขึ้นพร้อมๆ กับโรงเรียนการเรือน และที่สำคัญ ถูกจัดตั้งขึ้นในบริเวณโรงเรียนการเรือนพระนครแห่งนี้ ท้ายที่สุดก็ถูกโอนเข้ามาสังกัดโรงเรียนแห่งนี้ ประโยคครูอนุบาลจึงถูกเปิดขึ้นพร้อมๆ กับการเปิดโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ คือโรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ


จากประวัติและความเป็นมาอันยาวนานโดยสังเขปนี้ ก็จึงทำให้การปฐมศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มิใช่เพียงแค่การศึกษาเพียงเนื้อหาทฤษฎี แต่หากรวมถึงการนำความรู้จากทฤษฎีที่ศึกษาในห้องเรียนและตำรับตำราเหล่านั้น มาทดลองใช้ในชีวิตความเป็นจริงของและเด็กปฐมวัย หลักสูตรการเรียนการสอนตลอดจนทฤษฎีที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ยังคงพัฒนาอย่างต่อเนื่อง โครงสร้างพื้นฐานจึงประกอบไปด้วยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ (ในปัจจุบัน) หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี และศูนย์การเรียนรู้ที่ใช้โรงเรียนสาธิตเป็นฐาน


ปัจจัยอีกด้านหนึ่งซึ่งสวนดุสิตมีความแข็งแกร่งและเป็นส่วนสนับสนุนทุกอัตลักษณ์ของสวนดุสิตคือ นวัตกรรมและเทคโนโลยีสารสนเทศสวนดุสิตถือเป็นสถาบันอุดมศึกษาแห่งแรกในประเทศไทยที่ได้มีการพัฒนาเทคโนโลยีที่ใช้เพื่อการเรียนการสอนอย่างจริงจังเป็นที่ยอมรับจากบุคคลโดยทั่วไป จุดเด่นหนึ่งที่สนับสนุนการจัดการศึกษาปฐมวัยของสวนดุสิต คือโครงการ “สวนดุสิตอินเตอร์เน็ตบอร์ดคาสติ้ง” (Suan Dusit Internet Broadcasting : SDIB) ซึ่งได้ดำเนินการเผยแพร่ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนเด็กปฐมวัยในโรงเรียนสาธิตลอออุทิศเพื่อให้ผู้ปกครอง ครูปฐมวัยที่อื่นๆ ตลอดจนบุคคลทั่วไปได้ศึกษารูปแบบของการจัดกิจกรรมของโรงเรียน ซึ่ง SDIB นี้ ได้ดำเนินการแพร่ภาพใน 4 ช่อง โดยแต่ละช่องจะมีผู้จัดการสถานีและรวมถึงเป็นผู้เลือกสรรเนื้อหา กระบานการตัดต่อและนำขึ้นระบบอย่างครบวงจร


ในส่วนที่เกี่ยวข้องและสนับสนุนด้านการศึกษาปฐมวัย SDIB มีส่วนสำคัญใน 2 ประเด็น กล่าวคือ ประเด็นแรกใน ช่อง 1 จะเป็นการนำเสนอการเรียนการสอนของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศ ทั้งในและนอกห้องเรียนผู้ปกครองเองสามารถเข้าศึกษารูปแบบการเรียนการสอน นอกจากนั้นยังนำเสนอรูปแบบกิจกรรมที่จัดขึ้นในโรงเรียนอีกมากกว่า 30 รายการ เพื่อให้ผู้ปกครองและผู้ที่สนใจได้ศึกษาเพิ่มเติม และจัดกิจกรรมเสริมให้กับลูกหลานของตนเองที่บ้านได้อีกด้วย ประเด็นที่สอง ทางช่อง 4 จะเป็นสถานีวิทยุที่เผยแพร่ความรู้ข้อมูลข่าวสารทั่วๆ ไป แต่ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาปฐมวัย ก็คือ ในสาระเหล่านั้นจะมีเรื่องของการเล่านิทานสำหรับเด็กปฐมวัย และเรื่องคุยกับคุณหมอ เป็นต้น


นอกจากนั้นในตัวปัจจัยนำเข้า ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ลงทุนอย่างมหาศาล คือการพัฒนาบุคลากร โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในอัตลักษณ์ทั้ง 4 ด้านของมหาวิทยาลัย จะเห็นได้ว่ามหาวิทยาลัยสนับสนุนให้อาจารย์ทั้งจากในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ และครูของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ให้ได้รับทุนเพื่อการศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้นไปทั้งในและต่างประเทศ นอกจากนั้นสวนดุสิต ยังเปิดรับคำชี้แนะจากวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่มีความเชี่ยวชาญด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย รวมถึงการได้นำเอาวิทยากรและผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกส่วนหนึ่งเข้ามาเป็นคณะกรรมการบริหารโรงเรียนสาธิตในการให้คำปรึกษาวางแผนการทำงานร่วมกับคณะผู้บริหารของโรงเรียน และให้ความรู้และศาสตร์ใหม่ๆ กับครูของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ นอกจากนั้น อาจารย์ผู้เชี่ยวชาญและมีประสบการณ์ทางด้านการศึกษาปฐมวัย ที่เกษียณอายุราชการไปแล้ว ยังคงมีความรักและผูกพันกับโรงเรียน ก็แวะเวียนเข้ามาช่วยเหลือ เสียสละเวลา มาช่วยเหลือครูในรุ่นใหม่ๆ หลักในการบริหารงานของผู้บังคับบัญชา ผสมผสานกับ ความศรัทธา ความเชื่อ และความผูกพันที่มีให้กับสวนดุสิต สิ่งเหล่านี้ถือเป็น วัฒนธรรมองค์กรอันหนึ่งที่ช่วยเพิ่มความเป็นเลิศให้กับการจัดการศึกษาปฐมวัยของมหาวิทยาลัย


การที่จะพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าประสงค์และเติบโตอย่างยั่งยืน สู่ความเป็นเลิศของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต ในด้านการจัดการศึกษาปฐมวัย จึงมีปัจจัยสำคัญ ที่ประกอบไปด้วย
     1. ความมุ่งมั่นของฝ่ายบริหาร (Senior Administrators’ Commitment)
     2. การมีส่วนร่วมของบุคลากร (People Involvement)
     3. การประเมินภายในองค์กรเพื่อการพัฒนา (Internal Assessment for Improvement)
     4. วัฒนธรรมขององค์กร (Organization Culture) ค่านิยม (Values) ความเชื่อ (Beliefs) และ
     5. จิตสำนึก (Mindset) ของบุคคลในองค์กร
จิตสำนึก เกิดขึ้นจากการสร้างความเชื่อ แล้วแปรเปลี่ยนเป็นค่านิยม เมื่อได้รับการนำไปปฏิบัติโดยคนในองค์กรทั่วไป ก็จะเป็นพฤติกรรมแล้วก็ก่อเกิดเป็นวัฒนธรรมที่เข็มแข็งขององค์กรจากการที่มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้รับความไว้วางใจจากองค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่น กระทรวงมหาดไทย ให้เป็นผู้ที่พัฒนาบุคลากรด้านปฐมวัยขององค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นทั่วประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ซึ่งนอกเหนือจากการที่บุคลากรทางด้านการศึกษาปฐมวัยของสวนดุสิตมีหน้าที่สอนและพัฒนาบุคลากรของกรมส่งเสริมฯ ดังกล่าวแล้ว บุคลากรของสวนดุสิตเองก็ได้มีโอกาสสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่รับผิดชอบดูแลเด็กเล็กทั่วประเทศ ซึ่งเป็นโอกาสดีในการพัฒนาผู้ดูแลเด็กไปในทิศทางที่ถูกต้อง ประกอบกับการที่ได้มีโอกาสศึกษาและทำการวิจัยไปในเวลาเดียวกัน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต มิใช่เพียงทำหน้าที่สอนผู้ดูแลเด็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเหล่านี้เท่านั้น แต่ความที่มีความเป็นเครือข่ายและสัมพันธภาพที่ดีระหว่าง 2 องค์กรนี้ ทำให้สวนดุสิตยินดีและภูมิใจในการมีส่วนช่วยพัฒนาบุคลากรที่เกี่ยวข้องกับการจัดการศึกษาปฐมวัย ขององค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่น โดยไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นนักศึกษาในโครงการความร่วมมือแต่อย่างใด ตัวอย่าง ของกิจกรรมที่ทางมหาวิทยาลัย มีส่วนสนับสนุนบุคลากรด้านปฐมวัยขององค์กรการปกครองส่วนท้องถิ่นให้ได้รับการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ได้แก่ โครงการสอนภาษาไทยสำหรับเด็กปฐมวัย โครงการศึกษาดูงานทั้งในและต่างประเทศ และ โครงการติดตามและประเมินผลการพัฒนางานของผู้นำเครือข่ายทั่วประเทศ
นอกเหนือจากเครือข่ายในประเทศแล้ว เพื่อความเป็นเลิศทางด้านการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตยังมีเครือข่ายเพื่อแลกเปลี่ยนทักษะความรู้ความสามารถและวิทยาการใหม่ๆ กับหน่วยงานทางด้านการศึกษาปฐมวัยในต่างประเทศอีกด้วย เช่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก White lodge ซึ่งเป็นหน่วยงานเอกชนในประเทศสิงคโปร์ที่มีหลักสูตรและจัดกระบวนการเรียนการสอนตามแบบประเทศออสเตรเลีย และ Children Village ที่รับผิดชอบโดย New Mexico State University ในประเทศสหรัฐอเมริกา ขณะนี้ทางมหาวิทยาลัยมีแนวโน้มในการแลกเปลี่ยนบุคลากร แลกเปลี่ยนวิทยาการใหม่ๆ และดำเนินการทำงานวิจัยร่วมกัน

2. กิจกรรม (Activities) จากปัจจัยนำเข้าดังกล่าว มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดำเนินกิจกรรมภายใต้ศักยภาพที่เพียบพร้อมทางด้านการศึกษาปฐมวัย กล่าวคือ

2.1 จัดการเรียนการสอนสำหรับเด็กปฐมวัย โดยโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ที่รับเด็กเข้าเรียนตามกระบวนการของการปฐมวัย ตั้งแต่อายุ 1 ปี 6 เดือน เพื่อเข้ารับการพัฒนาในด้านต่างๆ ที่เหมาะสมตามวัย และสอดคล้องกับศาสตร์ของพัฒนาการของเด็ก กิจกรรมที่จัดให้เด็กจะเป็นพัฒนาการที่เน้นพัฒนาการทั้ง 4 ด้าน คือ ร่างกาย อารมณ์ สังคม และสติปัญญา อย่างเท่าเทียมกันโดยเด็กเองจะได้รับการพัฒนาด้านจินตนาการและความคิดสร้างสรรค์ควบคู่ไปกับการพัฒนาในด้านต่างๆ ดังกล่าว เด็กจะได้เรียนรู้และพัฒนาเพื่อช่วยเหลือตนเองได้ในกิจกรรมพื้นฐาน ภายใต้สภาพแวดล้อมที่อบอุ่นและปลอดภัย ซึ่งนอกจากครูที่เชี่ยวชาญทางด้านปฐมวัยแล้วในแต่ละห้องก็จะมีนักศึกษาหลักสูตรปฐมวัย ชั้นปีที่ 5 ห้องละอย่างน้อย 2 คน ที่จะช่วยจัดกิจกรรมให้สำหรับเด็ก นักศึกษาเหล่านี้ได้มีความรู้ในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัย คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต และนักศึกษาเหล่านี้จะเป็นผู้นำวิทาการใหม่ๆ ทางด้านปฐมวัยมาใช้โดยตรงกับเด็ก ภายใต้การดูแลจากครูพี่เลี้ยงและอาจารย์นิเทศ สิ่งที่กล่าวมาแล้วจะเป็นจะเป็นการสร้างสภาวะแวดล้อมที่เอื้อต่อการพัฒนาเด็กระดับปฐมวัยเป็นอย่างยิ่ง

2.2 หลักสูตรการศึกษาปฐมวัยระดับปริญญาตรี หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต เป็นองค์กรที่ทำหน้าที่ผลิตครูสาขาการศึกษาปฐมวัยมานานกว่า 60 ปี ซึ่งนับว่ามีประวัติความเป็นมาที่เนิ่นนานมากพอควร เริ่มต้นจากการเป็นโรงเรียนฝึกหัดครูอนุบาลแห่งแรกและแห่งเดียวของชาติ จนถึงปัจจุบันได้เติมโตเป็น หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สังกัดคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต พัฒนาการและการเติบโตของหลักสูตรมาเป็นลำดับ ดังนี้ การเริ่มจากการเป็นแหล่งผลิตครูอนุบาลที่มีแต่เพศหญิงและจำนวนจำกัด เนื่องจากความเชื่อดั่งเดิม ที่ว่างานบ้านการเรือนนั้นเป็นของสตรีเท่านั้น ประกอบกับในอดีต หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย สังกัดโรงเรียนการเรีอนสวนดุสิต ที่มีนโยบายในการรับนักศึกษาหญิงและผลิตนักศึกษาหญิงเพื่อเป็นแม่บ้าน การเรือน และการผลิตครูปฐมวัยก็จะผลิตจำนวนไม่มากนักเพื่อส่งเข้าโรงเรียนต้นแบบในแต่ละจังหวัด จากที่กล่าวมาทำให้เห็นว่าการผลิตครูในอดีตเป็นการผลิตเพื่อเป็นต้นแบบที่มีคุณภาพ และเน้นการผลิตครูอนุบาลสตรีเท่านั้น

ปัจจุบันสภาพสังคมเปลี่ยนไปมากก โดยเฉพาะการเปลี่ยนแปลงด้านจำนวนการเกิดของประชากร ที่มีจำนวนมากขึ้น และสภาพวิถีชีวิตที่ครอบครัวต้องออกทำงานนอกบ้านทั้งพ่อและแม่ ความต้องการผู้ดูแลเด็กเพิ่มมากขึ้นทวีคูณ และโรงเรียนฝึกหัดครู ก็เติมโตเป็นมหาวิทยาลัยที่ทำหน้าที่ผลิตบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยที่มิได้จำกัดอยู่แต่เพียงเพศหญิง และเพิ่มจำนวนมากขึ้นเพื่อรองรับความต้องการของสังคม และไม่ได้จำกัดอยู่แต่เพียงการสร้างบุคลากรเพื่อมาเป็นครูอนุบาลเท่านั้น หลักสูตรได้สร้างหลักสูตรให้สอดคล้องที่จะผลิตบัญฑิตให้สามารถออกไปเป็นนักวิชาการทางการศึกษาด้านปฐมวัยที่ดีด้วย เนื่องจากความเชื่อที่ว่าการศึกษาไม่หยุดนิ่งดังนั้นการสร้างนักวิชากการให้กับสังคมจึงเป็นภาระกิจอีดด้านหนึ่งของหลักสูตรที่เพิ่มขึ้นจากเดิม

ในอนาคตการผลิตครูสาขาการศึกษาปฐมวัย ของหลักสูตรกำลังก้าวขึ้นสู่สากล เนื่องจากสังคมมีความต้องการครูปฐมวัยเพื่อโรงเรียนนานาชาติทีกำลังเติบโตในสังคม หลักสูตรกำลังพัฒนาหลักสูตรการผลิตครูปฐมวัยในสอดคล้องกับความต้องการของสังคมโดยภายใน 2 ปีข้างหน้าจะมีการผลิตบัญฑิตในหลักสูตรครูปฐมวัยอินเตอร์ขึ้น และมีการจัดการศึกษาที่ลงลึกในศาสตร์ด้านการศึกษาปฐมวัยโดยการเริ่มมีการพัฒนาการผลิตนักศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ในอีก 2 ปีข้างหน้า ภายใต้วิสัยทัศน์ ครูปฐมวัย ใฝ่รู้ คู่คุณธรรม นำสู่สากล

2.3 งานวิจัยและงานพัฒนานวัตกรรมและสื่อการเรียนรู้ งานวิจัยและงานพัฒนานวัตกรรมมีการทำควบคู่กันไปกับหน่วยงานหลักในการพัฒนาการวิจัย คือหลักสูตรปฐมวัย โดยหลักสูตรจะมุ่งพัฒนางานวิจัยโดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐานนวัตกรรมจะถูกนำมาทดลองใช้กับนักเรียนปฐมวัยของโรงเรียนโดยมีรูปแบบของงานวิจัยรองรับ พร้อมๆ กับการปรับปรุงนวัตกรรมการสอนนั้นๆ เพื่อขยายผลต่อไปทั้งในและต่างประเทศ วิทยาการใหม่ๆ ที่ได้จากการทดลองและวิจัยนี้จะถูกนำไปเผยแพร่กับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยขององค์กรส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นที่อยู่ในโครงการความร่วมมือกับมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต

ในส่วนของครูของโรงเรียนสาธิตลอออุทิศเอง โรงเรียนก็มีนโยบายให้ครูทุกคนได้จัดทำวิจัยในชั้นเรียน (Classroom Action Research) อยู่โดยตลอด ซึ่งในระดับต่อมาก็จะเป็นการพัฒนาให้เป็นงานวิจัยในระดับสูงต่อไป หน่วยงานอื่นๆ ของมหาวิทยาลัยก็เข้ามามีส่วนในการทำวิจัยโดยใช้โรงเรียนสาธิตละอออุทิศเป็นฐาน เช่น หน่วยงานด้านวิทยาศาสตร์การอาหาร หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และหน่วยงานด้านภาษาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นต้น รวมถึง หน่วยงานเอกชนที่เห็นความสำคัญของการศึกษาปฐมวัยและรูปแบบการจัดการศึกษาของโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ ก็ได้เข้ามาร่วมงานในการผลิตและพัฒนาตำราและสื่อการสอนต่างๆ เช่น บริษัท ดีบิก จำกัด (D.BIG Company Limited) และ สำนักพิมพ์ แม็ค (Max) เป็นต้น

โดยเบื้องต้นงานวิจัยในชั้นเรียนจัดทำขึ้นเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในห้องเรียน ครูผู้สอนจะเป็นผู้พบปัญหา และพัฒนางานวิจัยเพื่อแก้ปัญหาดังกล่าว ในขณะเดียวกันมหาวิทยาลัยก็สนับสนุนให้ครูทำวิจัยต่อยอด เป็นวิจัยเชิงพัฒนาอันมีผลกระทบโดยตรงกับการพัฒนาการเรียนการสอนเด็กปฐมวัย และเผยแพร่ไปยังสาธารณะชนโดยทั่วไปเมื่อมีโอกาส

งานวิจัยทางเอกสาร (Documentary Research) เป็นสิ่งหนึ่งที่บุคลากรทางด้านปฐมวัยของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง แม้นักวิจัยบางท่านไม่ใคร่จะยอมรับงานวิจัยประเภทนี้ ทั้งที่มีประโยชน์โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านสาระความรู้ที่จะนำไปเป็นพื้นฐานสู่งานวิจัยอื่นๆ ต่อไป

3. ปัจจัยด้านผลผลิต (Output & Outcome) จากปัจจัยนำเข้า (Input) อันได้แก่โครงสร้างพื้นฐาน อันรวมถึงวัฒนธรรมองค์กร โรงเรียนสาธิตลอออุทิศ หลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรที่มีคุณภาพ และเครือข่ายทั้งในและต่างประเทศทั้งเครือข่าวที่เป็นองค์กรและบุคคล กิจกรรม (Activity) อันได้แก่ กรอบความคิดเชิงคุณค่า การเรียนการสอนเด็กปฐมวัย การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรการศึกษาปฐมวัยทั้งปริญญาตรีและปริญญาโท และเอกในอนาคต การวิจัย การพัฒนาผู้เรียนนวัตกรรมการเรียนรู้ การดำรงไว้ซึ่งความเป็นต้นแบบของการจัดการศึกษาปฐมวัย มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตได้ดำเนินการเปิดอบรมให้ความรู้กับบุคลากรทางการศึกษาปฐมวัยทั่วประเทศ ทั้งบุคลากรในโครงการความร่วมมือและบุคลากรโดยทั่วไปทั่วประเทศ โดยใช้วิทยากรที่เป็นอาจารย์ในหลักสูตรการศึกษาปฐมวัย และครูจากโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ โยมีจุดประสงค์เพื่อนำกระบวนการในการจัดกิจกรรมที่ถูกต้องและสอดคล้องกับพัฒนาการและจัดวิทยาการเรียนรู้ของเด็กปฐมวัยให้ได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม เน้นให้เด็กได้เรียนรู้อย่างสนุกสนาน รู้จักคิดแก้ปัญหาได้

อีกช่องทางหนึ่งในการถ่ายทอดศาสตร์ทางด้านปฐมวัย คือการผลิตคู่มือ หนังสือ และเอกสารสิ่งพิมพ์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับเด็กปฐมวัย และการจัดกิจกรรมสำหรับเด็กปฐมวัย

สิ่งเหล่านี้มีพื้นฐานอยู่บนความหวังที่จะให้เด็กไทยได้รับการพัฒนาอย่างถูกต้องเหมาะสม สามารถอยู่ในสังคมไดอย่างมีความสุข และบนพื้นฐานที่เป็นภาระหน้าที่ของอุดมศึกษา คือ การถ่ายทอดความรู้ การวิจัย การบริการทางวิชาการสู่สังคม และการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม การแบ่งปัน อันถือเป็นวัฒนธรรมที่ดียิ่งอันหนึ่งของประเทศไทย แม้จะเป็นเพียงความรู้แต่ก็เป็นการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่เพราะนั่นคือการสร้างคนอันเป็นทรัพยากรสำคัญของชาติเพื่อการพัฒนาประเทศต่อไป