โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School
butterfly2
 
งานวิจัย บทความ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ | La-orutis Demonstration School

หากคิดที่จะเป็นครู


โดย : ดร.สิทธิพร เอี่ยมเสน
จากหนังสือ ๗๐ปีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ


ครูควรที่จะพัฒนาตนเองอยู่ตลอดเวลา เพราะความรู้ที่ครูเรียนเมื่อครั้งอยู่ในมหาวิทยาลัยหลายต่อหลายปีก่อนนั้น มันได้เกิดการพัฒนาและเปลี่ยนแปลงไปแล้ว  Freire (2001) ได้ย้ำให้เห็นว่า  หากครูไม่ได้พัฒนาอย่างจริงจังแล้ว การเรียนรู้ก็จะไม่เกิดขึ้น  และครูก็จะสอนอย่างไม่มีประสิทธิภาพ  ไม่สามารถจัดกิจกรรมที่จะสร้างเสริมพัฒนาการเด็กในทุกๆ  ด้านได้ และไม่เทียบทันการเปลี่ยนแปลงของโลกที่เด็กพบเจอภายนอกห้องเรียนได้เช่นกัน  ถ้ายังคงเป็นเช่นนี้อยู่  ในไม่ช้าโรงเรียนก็จะเป็นเพียงแค่  สถานที่เลี้ยงเด็ก  มากกว่าที่จะเป็นสถานที่ที่จะบ่มเพาะความเป็นคนที่สมบูรณ์ให้กับเขาเหล่านั้น หรืออย่างดีขึ้นมาหน่อยตามที่ใครต่อใครมองกันก็คือ  โรงเรียนเป็นสถานที่  ที่เด็กได้เรียนรู้ และมีผู้ใหญ่เป็นผู้สอน...


กิจกรรมการเคลื่อนไหวกับความสุขใจของเด็กปฐมวัยละอออุทิศ


ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วารุณี สกุลภารักษ์
จากหนังสือ ๗๐ปีโรงเรียนสาธิตละอออุทิศ


จากประสบการณ์ที่เป็นครูสอนดนตรีและกิจกรรมการเคลื่อนไหวให้เด็กระดับปฐมวัยของโรวเรียนสาธิตละอออุทิศ ได้พบว่าเด็กๆจะให้ความสนใจและจะรอคอยเวลาที่จะได้ร้องเพลง และร้องเพลงประกอบการแสดงลีลาท่าทางตามเนื้อเพลง โดยเฉพาะในระยะแรกที่เด็กตัวน้อยๆ จะต้องจากบ้าน จากพ่อแม่ และบุคคลที่คุ้นเคย ต้องมาพบกับสิ่งแวดล้อมใหม่ทั้งสถานที่และบุคคลรอบข้างที่ไม่คุ้นเคย เด็กเหล่านี้จึงต้องอาศัยเวลาเพื่อสร้างความคุ้นเคยและความไว้วางใจบุคคลที่อยู่รอบตัวเด็กในโรงเรียนศูนย์...คุณพ่อคุณแม่... เปิดโอกาสให้หนูได้เรียนรู้ด้วยตนเองบ้าง


บทความส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็ก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเนตร ธรรมบวร


.... อย่างไรก็ตาม คงไม่มีใครปฏิเสธว่า โลกที่เราอาศัยอยู่ทุกวันนี้เป็นโลกที่เอ่อล้นไปด้วยข่าวสาร ข้อมูล และการแข่งขันกันในหลากหลายรูปแบบ... หลากหลายวิธี ซึ่งส่งผลให้ผู้คนในสังคมโดยเฉพาะสังคมเมืองใหญ่ทำทุกอย่างด้วยความเร่งรีบโดยนึกถึงแต่ตนเอง หรือคนในครอบครัวของตนเป็นหลัก โอกาสที่จะนึกถึงบุคคลอื่น หรือหยุดคิดทบทวนเกี่ยวกับเป้าหมายหรือความสุขของชีวิตนั้น เรียกได้ว่า มีน้อยมาก หรือแทบจะไม่มีเลยก็ว่าได้  เวลาส่วนใหญ่หมดไปกับการแก่งแย่ง แข่งขัน ชิงดีชิงเด่น ดิ้นรน ต่อสู้เพียงเพื่อให้ผ่านไปในแต่ละวัน  การดำเนินชีวิตดูจะไม่แตกต่างอะไรไปจากเครื่องจักรที่ทำทุกอย่างไปตามหน้าที่ ถ้ามีกระแสสังคมว่า ตรงไหนดี ตรงไหนงาม ก็เห็นคล้อยตามกระแสไปจนลืมใช้สติพิจารณาไตร่ตรองว่า สิ่งที่กระแสสังคมนิยมหรือเห็นว่า ถูกต้อง ดีงาม เป็นความสุขด้วยหรือไม่...
นักสำรวจน้อย : การพัฒนากระบวนการคิดผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5 (ภาค 2)


บทความส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็ก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเนตร ธรรมบวร


เป็นที่ทราบกันโดยทั่วไปว่า วัย 8-9 ขวบ เป็นวัยของความอยากรู้อยากเห็นเด็กวัยนี้มักแอบสำรวจตรวจสอบสิ่งต่างๆ รอบตนเองอยู่เสมอๆ โดยเด็กๆ ไม่รู้เลยว่าสิ่งที่ตนกำลังทำอยู่นั้นเป็นกระบวนการหนึ่งในการสืบค้นหาคำตอบทางวิทยาศาสตร์ การสำรวจเป็นคุณสมบัติที่เด็กเกือบทุกคนมีอยู่ในตนเองเพียงแต่บางครั้งการแสดงออกซึ่งความอยากรู้อยากเห็นอาจยังไม่เหมาะสมจึงทำให้ผู้ใหญ่มองข้ามหรือละเลยไปได้ยิ่งกว่านั้น เราก็คงจำเป็นต้องยอมรับว่า ความสามารถในการสำรวจเก็บรวมรวม และสื่อสารข้อมูลที่มีความละเอียดเป็นระบบ และถูกต้องนั้นเป็นทักษะที่คนไทยเราขาดความชำนาญ และขาดการฝึกฝนตั้งแต่ในวัยเด็กทำให้เรามักมีปัญหาในการบอกทิศทางเวลาที่คนถามทางกันเสมอๆ เรามักพบว่าไม่สามารถบอกทิศทางที่มีความเข้าใจตรงกันได้อย่างถูกต้อง หรือเมื่อยามต้องถ่ายทอด หรือเล่ารายละเอียดของสิ่งที่ไปพบประสบพบเห็นมา ก็มักมีปัญหาในการสื่อสารให้ผู้ฟังเกิดจินตนาการที่เข้าใจตรงกันได้
การพัฒนากระบวนการคิดอย่างเป็นเหตุเป็นผลผ่านประสาทสัมผัสทั้ง 5


บทความส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็ก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเนตร ธรรมบวร


ปัจจุบัน กระแสการพัฒนากระบวนการคิดในเด็กเล็กๆ กำลังได้รับความสนใจเป็นอย่างมาก มีการกล่าวถึงพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ และการพยายามหารูปแบบการเรียนรู้ที่เหมาะสมกับพัฒนาการทางสมองของมนุษย์ให้มากที่สุด

ความรู้ด้านพันธุกรรมของมนุษย์พิสูจน์ให้ประจักษ์แล้วว่ามนุษย์ไม่ว่าจะเป็นชนชาติใด หรือเผ่าพันธุ์ใดมีความแตกต่างกับทางพันธุกรรมไม่ถึง 2 เปอร์เซ็นต์ แต่การที่มนุษย์มีความแตกต่างกันเป็นผลจากการบ่มเพาะและสภาพแวดล้อม การจัดการเรียนรู้ที่ให้มนุษย์ได้เกิดการบ่มเพาะจึงเป็นหนึ่งที่สอดคล้องกับพัฒนาทักษะพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์อีกด้วยละอออุทิศกับวิถีทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัย


โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง


เมื่อกล่าวชื่อโรงเรียนอนุบาลแห่งแรกของรัฐ   บุคลากรในวงการศึกษาปฐมวัยน้อยคนนักที่จะไม่รู้จักชื่อ “ โรงเรียนสาธิตอนุบาลละอออุทิศ”  หรือ “โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ”     การเป็นสถานศึกษาที่เก่าแก่ทางด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยย่อมมีวิถีทางที่เป็นอัตลักษณ์ของตนเอง  ในวาระที่ครบ ๗๐ ปี ของโรงเรียน  ผู้เขียนขอเล่าวิถีทางการพัฒนาการศึกษาปฐมวัยในด้านวิชาการของโรงเรียน  จากประสบการณ์ตรงของผู้เขียนที่ครึ่งหนึ่งของชีวิตได้ผูกพันกับสถานศึกษาแห่งนี้เลี้ยงลูกอย่างไร "ให้คิดเป็น" ?


บทความส่งเสริมกระบวนการคิดสำหรับเด็ก โดยรองศาสตราจารย์ ดร.นภเนตร ธรรมบวร


เมื่อไม่นานมานี้ เพื่อนสนิทที่ไม่ได้พบกันมาเป็นเวลานานได้เล่านิทานให้ฟังเรื่องหนึ่ง นัยว่าได้มาจากการเข้ารับการอบรมการส่งเสริมกระบวนการคิดขององค์กรเอกชนแห่งหนึ่ง นิทานมีอยู่ว่ามีเด็กผู้ชายเล็กๆ คนหนึ่งเป็นเด็กที่ชอบดูละครสัตว์เป็นชีวิตจิตใจ วันหนึ่งมีคณะละครสัตว์มาแสดงในเมืองที่เด็กคนนี้อาศัยอยู่ คุณพ่อคุณแม่ก็พาเด็กคนนี้ไปดูละครสัตว์เหมือนเช่นที่เคยปฏิบัติมา ละครสัตว์ครั้งนี้สนุกมาก เพราะมีสัตว์ต่างๆ มาร่วมแสดงมากมาย แต่สิ่งที่เด็กผู้ชายสนใจเป็นพิเศษ คือ ช้าง เพราะช้างเป็นสัตว์ที่มีพลังมหาศาล
การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน ( PORTFOLIO ASSESSMENT )


โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์อรุณศรี จันทร์ทรง


การประเมินโดยใช้แฟ้มผลงาน  เป็นการประเมินผลพัฒนาการการเรียนรู้ของนักเรียนตามสภาพที่แท้จริง  ซึ่งผลงานชิ้นต่าง ๆ ที่รวบรวมได้นั้นแสดงถึงความรู้ ความสามารถ  ความพยายาม  เจตคติ และความก้าวหน้าของการเรียนรู้ของนักเรียน . . .  

 

สื่อธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในชุมชนพัฒนาเด็กได้มากกว่าที่คิด

โดย: ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน

ในตอนวัยเด็ก นอกเหนือจากการเรียนในโรงเรียน และช่วยงานบ้านเล็กๆ น้อยๆ แล้ว พวกเราเด็กๆก็มักจะมีเวลาว่างมากเพียงพอที่จะสำรวจ ธรรมชาติที่อยู่รอบๆ บ้าน หรือบริเวณหมู่บ้าน ไม่ว่าจะเป็น ต้นไม้ ทุ่งหญ้า ทุ่งนา ป่าหญ้าคา และ อื่นๆ เราสนุกสนานกับการที่ได้ปีนป่ายต้นไม้ใหญ่ . . .

 

รูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศ : การศึกษาปฐมวัย (Model of Excellence Center: Early Childhood Education)


โดย: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ผดุง พรมมูล, ดร. สุชาดา โทผล, ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน


อัตลักษณ์หนึ่งในสี่ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต คือ ด้านการศึกษาปฐมวัย ซึ่งถือได้ว่าเป็นความโดดเด่น และเป็นลักษณะเฉพาะตัวของ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิตมาช้านาน ความเป็นอัตลักษณ์ (Identity & Unique) นี้หากไม่ได้รับการพัฒนาในสังคมที่ก้าวหน้าและแข่งขันแล้วนั้น อัตลักษณ์นี้ก็จะกลายเป็นอดีตของสวนดุสิตไปในเวลาอันใกล้นี้ ดังนั้นรูปแบบศูนย์ความเป็นเลิศด้านการจัดการศึกษาปฐมวัยจึงได้ถูกกำหนดขึ้น . . .

 

 

บทความสื่อ: ประโยชน์ของนิทาน เพลง คำคล้องจอง

โดย: สดใส โชติกเสถียร

จุดเริ่มต้นของการเรียนรู้อยู่ที่สมอง ... สมองเริ่มพัฒนาตั้งแต่อยู่ในครรภ์และ พัฒนาอย่างต่อเนื่องในทุกเดือนของระยะตั้งครรภ์ เมื่ออายุครรภ์เริ่มเข้าสู่เดือนที่ห้าโครงสร้างแต่ละส่วนของสมองเริ่ม สมบูรณ์ ผิวของทารกไวต่อการสัมผัส ทารกเริ่มควบคุมการทำงานของกล้ามเนื้อได้ . . .

 

การประดิษฐ์ของเล่นจากวัสดุธรรมชาติ

โดย: อ.ธนวดี ศุกระกาญจน์

ของเล่นมักมีความสำคัญอย่างยิ่งกับเด็ก เพราะเป็นเสมือนเครื่องมือที่นำเด็กไปสู่การพัฒนาตนเองกับสิ่งแวดล้อม โดยเริ่มจากการรับรู้โลกภายนอกผ่านการเสนอความรู้สึกนึกคิด แสดงออกผ่านสื่อ ต่าง ๆ ของเล่นเป็นสื่อที่เปิดโอกาสให้เด็กสำรวจ ทดลอง ค้นคว้า กับวัสดุทุกชนิดอย่างอิสระ ผ่อนคลาย ไม่คำนึงถึงความถูกผิด . . .

 

แนวคิดการพัฒนาหลักสูตรเพื่อการเรียนรู้ที่แท้จริง

โดย:ดร. สิทธิพร เอี่ยมเสน

มนุษย์จะมีการเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา และหลายครั้งของการเรียนรู้เหล่านั้นเกิดจากความไม่ได้ตั้งใจ และเกิดขึ้นภายนอกสถาบันการศึกษา นั่นก็ขึ้นอยู่กับว่า มนุษย์คนนั้นเห็นว่า การเรียนรู้สิ่งใดมีประโยชน์และมีคุณค่า และการมีคุณค่าของการเรียนรู้จะขึ้นอยู่กับบุคคลแต่ละคน . . .

 

เล่นแบบไทยสุขใจกับธรรมชาติ

โดย: มุทิตา ทาคำแสน

...............“ขุดคลองในดิน นำน้ำมาใส่ให้ไหลมาในคลอง แล้ววิ่งไปเก็บกิ่งไม้ที่พุ่มไม้ วิ่งกลับมา ‘ปลูก’ ไว้ริมคลองนี่คือการสัมผัสครั้งแรกกับงานชลประทาน และการปลูกป่า”..........